Mulgoa NSW - 20kw with Opal Solar & Fronius

Mulgoa NSW - 20kw with Opal Solar & Fronius