The Oaks - System Size 10kW

The Oaks - System Size 10kW

LG Neon 330w Panels
SMA 3 phase 10kw Inverter
Antai Solar TIn Mounting Kit